Een goed projectplan

Een goede projectomschrijving omvat in ieder geval:

A.  Beschrijving van uw organisatie

 • doelstelling
 • geschiedenis
 • wapenfeiten/track record
 • plaats in het veld van verwante organisaties
 • structuur (bestuur, werkorganisatie, medewerkers, vrijwilligers, leden, donateurs)
 • namen bestuur en/of directie
 • is er een comité van aanbeveling?
 • samenwerkingsverbanden, internationale netwerken en lidmaatschappen
 • financiële positie (subsidiegevers, eigen vermogen, enz)
 • adresgegevens organisatie en contactpersoon/retouradres
 • rekeningnummer met tenaamstelling

B.  Beschrijving van het project

 • naam van het project
 • doelstelling (kernachtig geformuleerd, liefst meetbaar)
 • aanleiding (waarom/motivatie)
 • doelgroep (wie, aantallen)
 • maatschappelijke relevantie van het project (nut en noodzaak, urgentie)
 • uitgebreide aanpak/werkwijze (wat en hoe, door wie, met wie)
 • vernieuwende elementen aan het project of de projectaanpak
 • locatie (waar)
 • verwachte en onderbouwde impact (!)
 • tijdsplanning en duur van het project
 • karakter van het project: tijdelijk of permanent

Denk ook aan het volgende:

 • blijft de opgedane kennis en ervaring bewaard? Zo ja: hoe
 • voeg een bescheiden analyse toe zodat duidelijk is waar de risico’s en kansen liggen en wat de sterke en zwakke punten van het project zijn
 • voeg zo veel mogelijk illustratiemateriaal toe: foto’s, kaartjes, grafieken
 • geef aan hoe verslag zal worden gedaan van de voorgang en hoe het project wordt geëvalueerd